ekosystemtjänster &

biologisk mångfald

Jag har med perspektivet ekosystemtjänster & biologisk mångfald i allt vårt arbete- oavsett om det gäller design, trädgårdsskötsel eller i mina föreläsningar. Jag fortbildar mig kontinuerligt i frågan och samarbetar med annan kompetens.

EKOSYSTEMTJÄNSTER &

BIOLOGISK MÅNGFALD

Ekosystemtjänster Att använda sig av ekosystemtjänster (på engelska ecosystem services) är ett sätt att synliggöra värdet på de tjänster som naturen ger oss. Några exempel på ekosystemtjänster kan vara pollinering och biologisk mångfald, rekreation och tystnad, producera syre, binda in koldioxid , producera mat samt rena vatten och luft.

Människor har ett stort behov av rekreation och återhämtning för att kunna sänka sina stressnivåer och varva ner från ett högt arbetstempo. Rekreation i gröna miljöer har en blodtryckssänkande effekt.

Biologisk mångfald Under historiens gång har det skett en samevolution mellan många växter och djur vilket gör att vi har fått en stor biologisk mångfald idag. Tyvärr är nu många arter hotade på grund av människans olika aktiviteter. Det positiva är att vi människor kan gynna den biologiska mångfalden med rätt kunskap och genom att skapa miljöer som både växter, djur och människor trivs bra i.

VÅRA VIKTIGASTE
 POLLINERARE

I Sverige är de viktigaste grupperna av pollinatörer vildbin (inklusive humlor) fjärilar och blomflugor. Drygt 90 % av världens vilda växtarter och 75 % av våra ätliga grödor är beroende av samarbete med pollinatörer för att bilda frön, nötter, frukt och bär. I gengäld får pollinatörerna nektar som energikälla och pollen som proteinrik mat till sina larver.

Genom att sätta upp olika insektshotell hjälper man pollinerarna med den stora bostadsbristen som råder.

NYTTODJUR I TRÄDGÅRDEN

Nyttodjurens viktiga funktioner i trädgården kan vara:

  • att begränsa olika skadedjur som angriper växter
  • att hjälpa till med med växternas fortplantning
  • att bidra med mineraliseringen och göra näringsämnena tillgängliga för växterna.

Exempel på nyttodjur kan vara spindlar, nyckelpigor, tvestjärtar, trollsländor, igelkottar, daggmaskar, jordlöpare, fladdermöss, pollinerande insekter.

VÄXTER FÖR POLLINERARE

OCH ANDRA NYTTODJUR

Det är viktigt att djuren i trädgården har något att äta under hela säsongen.Jag hjälper dig att skapa en blomsterprakt där olika arter avlöser varandra från tidig vår till sen höst. Vill man locka speciella insekter eller nyttodjur till sin trädgård behöver man ta reda på deras krav på föda och livsmiljö. Under vintern kan man behöva stödutfödra övervintrande fåglar eller skapa skyddande boplatser för dem som går i idé.

DÖD VED & NEDBRYTARE

Död ved är en bristvara i den vilda naturen. Det är ingen vanlig syn i stadsbebyggt område heller. Men i ett mer undanskymt hörn i trädgården kan man samla dött ris, grenar och stammar där nedbrytare, svampar och igelkottar kan bo. Här fyller även komposten en viktig funktion att sluta kretsloppet av näringsämnen.

FÅGLAR & FLADDERMÖSS

I naturen är det ont om ihåliga träd så vill du ha besök av fåglar, är ett bra tips att sätta upp fågelholkar. Fåglar äter mängder av insekter och kan hålla skadedjuren på en acceptabel nivå.

Ännu svårare har fladdermöss att hitta någonstans att bo. Med fladdermöss i trädgården får du hjälp med naturlig myggbekämpning. Det finns speciella fladdermusholkar att köpa om du inte vill bygga en själv.

VATTEN ÄR LIVSVIKTIGT!

Varma dagar går det åt mycket vatten till växterna. Även djuren blir törstiga. Ett fågelbad, en damm eller annan vattensamling är ett tacksamt inslag i trädgården! Har du en damm kan du ha tur att få besök av grodor, salamandrar. och trollsländor.

HOT MOT DEN

BIOLOGISK MÅNGFALDEN

Hot mot den biologiska mångfalden är många men de vanligaste orsakerna är att livsmiljöer försvinner, klimatförändringar och nytillkomna sjukdomar, användning av mineralgödsel och kemiska växtskyddsmedel samt invasiva arter.